Zásady ochrany osobních údajů

společnosti 123Kurier, s.r.o., odštěpný závod ČR

účinné od 1.9.2021

Úvod

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, za jakým účelem, z jakého důvodu, jakým způsobem a jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o možnostech, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud budete žádat o opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme v minimálním rozsahu nutném pro dosažení účelu, pro který byly údaje pořízeny a při jejich zpracovávání dodržujeme adekvátní bezpečnostní pravidla.

Kdo jsme

Při poskytování a v souvislosti s poskytováním služeb my, společnost 123Kurier, s.r.o., odštěpný závod ČR, se sídlem Pávov 123, 586 01 Jihlava- Pávov. 

(dále jen „my“, „správce“ nebo také „123 kurýr“) shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje jako jejich správce. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu Identifikace těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů dbáme na to, abychom zajistili ochranu Vašich osobních údajů, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s osobními údaji nebo k jejich jiném zneužití.

Jaké údaje zpracováváme

Jako správce zpracováváme osobní údaje v níže uvedených kategoriích. Z těchto kategorií osobních údajů o Vás zpracováváme vždy pouze vybrané osobní údaje v závislosti na tom, jaké údaje jsou nezbytné pro splnění konkrétního účelu, především pro to, abychom Vám mohli poskytovat služby nebo abychom s Vámi mohli spolupracovat.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
− Identifikační a autentizační (zejm. jméno, příjmení, firma, datum narození, IČO, login, heslo, nickname, ID FB Messenger, ID aplikace, případně částečné číslo průkazu totožnosti, avšak to pouze tam, kde to naše služba vyžaduje, například pro ověření identity či věku.)
− Adresní a kontaktní (zejm. e-mail, telefonní číslo, adresa pro vyzvednutí a doručení zásilky, sídlo)
− Provozní (zejm. systémové údaje o přepravované zásilce, o přihlášení do aplikace nebo o provedené platbě, systémové údaje o zaslaných sděleních, IP adresa, cookies, SPZ, IMEI mobilního telefonu)
− Údaje o aktivitách (zejm. osobní údaje obsažené v příchozích e-mailech či záznamech tel. hovorů v rámci call centra a fotodokumentace případně jiná dokumentace uplatněného nároku, nebo údaje o online chování a postojích vyjádřených veřejně v souvislosti s našimi službami.)
− Lokalizační (zejm.,údaje o průběhu doručování zásilky)
− Ekonomické a fakturační (zejm. údaje o dobírce, výši platby, číslo bankovního účtu, číslo platební karty, fakturační adresa)
− Životopisné (zejm. údaje obsažené v životopisu o profesní historii, vzdělání)

Jednotlivé kategorie Vašich osobních údajů, které jsou uvedené výše, a to v rozsahu v jakém jsem tyto oprávnění zpracovávat, zpracováváme pro následující účely a na základě níže uvedeného právního základu pro zpracování:

Účel:                                                                         

Doručování zásilky- právním základem je splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a opatření před jejím uzavřením (čl. 6. Odst. 1) písm. b) GDPR) a splnění právní povinnosti (čl. 6. Odst. 1) písm. b) GDPR).

Uživatelský účet v aplikaci- právním základem je splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a opatření před jejím uzavřením (čl. 6. Odst. 1) písm. b) GDPR);

Přijímání a úhrada plateb a vedení účetnictví- právním základem je Splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a opatření před jejím uzavřením (čl. 6. odst. 1) písm. b) GDPR) a získání údajů nezbytných pro splnění právních povinností (čl. 6. odst. 1) písm. c) GDPR)

Vyřizování reklamací a stížností- právním základem je Splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a opatření před jejím uzavřením (čl. 6. odst. 1) písm. b) GDPR) a oprávněný zájem na ochraně našich majetkových práv (čl. 6. odst. 1) písm. f) GDPR).

 

Vaše osobní údaje zpracováváme po nezbytnou dobu u jednotlivých účelů následovně:

Doba zpracování:

Doručování zásilky- Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu zajišťování a obstarávání přepravy zásilky a dále případně po dobu, kterou nám ukládají příslušné právní předpisy.

Uživatelský účet v aplikaci- Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu existence uživatelského účtu.

Přijímání a úhrada plateb a vedení účetnictví- Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Účetní a daňové doklady jsou dále uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy o účetnictví a DPH.

Vyřizování reklamací a stížností- Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu řešení reklamačního řízení a dále po dobu po kterou je možné uplatnit nárok ze smlouvy uzavřené s Vámi.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Ve většině případů Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání zákaznického nebo jiného smluvního vztahu, tj. zejména po dobu existence uživatelského účtu a po dobu realizace přepravy zásilky, a dále po dobu trvání reklamačních lhůt, promlčecích lhůt a případně archivačních lhůt stanovených právními předpisy.
V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů založeno Vaším souhlasem, uchováváme Vaše osobní údaje jen po dobu trvání tohoto souhlasu. Za tímto účelem vedeme databázi udělených souhlasů. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje poskytnuté přímo Vámi při objednávce naší služby, nebo při komunikaci s námi. V případě, že jste příjemcem zásilky, získáváme Vaše údaje od odesílatele této zásilky. V takovém případě nejsme odpovědni za správnost zadávaných údajů. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také vyhodnocováním Vašeho chování na našich internetových stránkách pomocí cookies a obdobných nástrojů. V případě návštěvy našich dep je zdrojem obrazový záznam z kamer monitorujících naše provozovny za účelem ochrany osob a majetku.

Komentáře

Když návštěvníci webu zanechávají na stránce komentáře, sbíráme údaje, které jsou zobrazené ve formuláři komentáře a také IP adresu uživatelů a user- agenta prohlížeče z důvodu ochranu proti spamu.

Anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (hash) může být poskytnutý službě Gravatar pro ověření, zda emailovou adresu používáte. Zásady osobních údajů služby Gravatar naleznete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře bude vaše profilová fotografie veřejně zobrazená spolu s obsahem vašeho komentáře.

Soubory cookies

Při návštěvě našich webových stránek může dojít ke zpracování tzv. cookies souborů a to buď námi, nebo třetími stranami jako samostatnými správci. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. V cookies souborech se mj. ukládající informace spojené s Vaším koncovým zařízením, které bylo použito pro zobrazení webových stránek. Tyto informace mohou být za určitých podmínek považovány za osobní údaj ve smyslu GDPR. Přehled informací (včetně popisu a doby uložení) obsažených v cookies je dostupný zde: https://policies.google.com/technologies/cookies

Pokud přidáte komentář na naší stránce, můžete souhlasit s uložením vašeho jména, emailové adresy a webové stránky do souborů cookies. Je to pro vaše pohodlí, abyste nemuseli opětovně vyplňovat vaše údaje znovu při přidávání dalšího komentáře. Tyto soubory cookies jsou platné jeden rok.

Pokud navštívíte naši stránku přihlášením, uložíme dočasně soubory cookies na určení toho, zda váš prohlížeč akceptuje soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a jsou odstráněné při uzavření prohlížeče. Při přihlášení nastavíme několik souborů cookies, aby jsme uložili vaše přihlašovací údaje a nastavení zobrazení. Přihlašovací cookies jsou platné dva dny a nastavení zobrazení jeden rok. Pokud zvolíte možnost „zapamatovat“, vaše přihlášení bude platné dva týdny. Při odhlášení se z vašeho účtu budou soubory cookies odstraněné.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na této webové stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články a podobné). Vložený obsah z jiných stránek se chová stejně, jako kdyby návštěvník navštívil jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky o vás mohou sbírat osobní údaje, používat soubory cookies, včetně sledovaní vaší interakce s vloženým obsahem, pokud na dané webové stránce máte účet a jste přihlášeni.

Jaká práva máte u svých údajů

Pokud na této webové stránce máte účet, nebo jste zde přidali komentář, můžeme požádat o export vašich osobních údajů, které o vás ukládáme, včetně údajů, které jste nám poskytli. Můžete takto i požádat o vymazání vašich osobních údajů. To se ale netýká údajů, které o vás musíme uchovávat z administrativních , právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše údaje

Komentáře návštěvníků můžou být kontrolované prostřednictvím automatizované služby na detekci spamu.

Společní správci a zpracovatelé

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze řádně proškolené osoby, a to jen ty, do jejichž kompetence zpracování spadá a které byly zavázány mlčenlivostí.
Vaše osobní údaje spravuje a zpracovává především sama společnost 123 kurýr. V případech stanovených zákonem, či v případech, kdy se jedná o ochranu našich oprávněných zájmů, jsme oprávněni předat Vaše osobní údaje například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.


Na zpracování Vašich osobních údajů se mohou v určitém rozsahu podílet také subjekty v postavení zpracovatelů, se kterými máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Zpracovateli, které využíváme, jsou například účetní společnosti, daňový poradci, advokáti, poskytovatelé platebních služeb, vývojáři nebo marketingoví specialisté a dále poskytovatelé software a cloudových řešení.

Práva a souvislosti s ochranou osobních údajů

V oblasti ochrany při zpracování osobních údajů jsou Vám garantována následující práva, která vůči nám můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu nebo listinnou formou na adrese našeho sídla.
V rámci práva na přístup k informacím máte právo:
− požádat o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje
− na informace o zpracování Vašich osobních údajů, především informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích (kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny), plánované době zpracování, zdroji osobních údajů (pokud nejsou získány od Vás), skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU

Jestliže jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme nesprávné, nepřesné nebo došlo k jejich změně, můžete žádat jejich opravu, případně můžete žádat jejich doplnění.

Pokud pomine účel, pro který byly Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo pokud odvoláte souhlas, na základě kterého jsme Vaše osobní údaje zpracovávali, Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme. Vaše osobní údaje také vymažeme, pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již pominuly oprávněné zájmy, které by nás k tomuto zpracování opravňovaly. Pokud chcete osobní údaje vymazat, máte pochybnosti o výmazu nebo se domníváte, že nedošlo k výmazu Vašich osobních údajů, můžete u nás uplatnit právo na výmaz. V některých případech nemáme povinnost Vaše osobních údaje nebo některé z nich vymazat. Jedná se o případy, kdy potřebujeme Vaše osobní údaje i nadále k řádnému plnění svých právních povinností nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte právo, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, zejména, pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo pokud byla z Vaší strany vznesena námitka proti zpracování osobních údajů, a to na dobu potřebnou k posouzení.

Pokud je to pro Vás z hlediska usnadnění komunikace s jiným poskytovatelem služeb vhodné, máte právo, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytnuli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. Podmínkou je, aby dané zpracování bylo založeno Vaším souhlasem nebo plněním smlouvy, a současně aby bylo prováděno automatizovaně.

Jestliže nám byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu zastavíme zpracování osobních údajů, k nimž nemáme jiný právní titul než Váš souhlas.

V případě, že si budete přát, abychom nepokračovali ve zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme na základě oprávněného zájmu, můžete uplatnit tzv. námitku.
Námitka by měla být odůvodněna a mělo by z ní být zřejmé, proč se domníváte, že dané zpracování nepříznivě zasahuje do Vašeho soukromí nebo ochrany Vašich práv a právem chráněných zájmů. Následně vyhodnotíme, zdali je náš oprávněný zájem silnější než dopad do Vašich práv. To neplatí pro zpracování pro účely přímého marketingu, kde je zpracování ukončeno automaticky po obdržení Vaší námitky. Platí přitom, že i po odhlášení se z marketingové komunikace Vás můžeme kontaktovat, a to kvůli obsluze a plnění svých práv a povinností. Automatizované rozhodování nečiníme.

Uplatněním výše uvedených práv není dotčeno Vaše právo podat žádost, stížnost nebo podnět u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz/).

Závěr

Tyto informace o zpracování osobních údajů Vám předkládáme na základě čl. 12 až 14 GDPR a zákona o zpracování osobních údajů. Tyto informace jsou trvale zpřístupněny na webu: www.123kuryr.cz.
Informace jsou určeny pro externí subjekty údajů spolupracující se společností 123Kurier, s.r.o., odštěpný závod ČR nebo využívajících jejích služeb.